Badania geotechniczne: badanie gruntow i wody oraz monitoring srodowiska
   
O nasOD DNIA 21 SIERPNIA 2017 r. ZMIENILIŚMY NAZWĘ NA:

HPC POLGEOL Spółka Akcyjna

03-908 Warszawa
ul. Berezyńska 39


Zapraszamy na naszą stronę: www.hpc.ag/pl

Zobacz mapę dojazdu

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000092557
Regon 013272582
NIP 113-20-63-044
konto nr: 62 1140 2062 00004849 0300 1001 mBank S.A.
kapitał zakładowy i wpłacony: 537.510,00 zł

tel.: 22 617 30 31
fax: 22 617 42 21
e-mail: polgeol@hpc-polgeol.pl e-mail: sekretariat@hpc-polgeol.pl

Obecnie firma zatrudnia ok. 60 osób. Z dniem 21.08.2017 r. Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. (istniejące od 1949 r.) połączyło się z niemieckim HPC AG tworząc HPC POLGEOL Spółka Akcyjna. Przyjmujemy zlecenia na prace na terenie całej Polski. Wykonujemy projekty, badania, dokumentacje oraz prace terenowe w następującym zakresie:
 • monitoring środowiska (przeglądy ekologiczne)
 • geologia inżynierska
 • hydrogeologia (operaty wodnoprawne)
 • geologia złóż
 • geotermia
 • kartografia
 • badania geotechniczne (badania gruntów, ścieków, wody)
 • pobieranie próbek wód, ścieków, gruntów.

Posiadamy własne laboratorium, w którym przeprowadzamy wszystkie badania geotechniczne, badania gruntów, wody, ścieków, odcieków, dodatkowo centrum komputerowych badań modelowych oraz inne służby umożliwiające nam kompleksowe i nienaganne wykonywanie prac.
Przetwarzamy informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone". Posiadamy kancelarię niejawną.

ISO 9001 : 2015
Nr 270 / 2005HPC POLGEOL S.A. posiada:
Certyfikat ISO 9001 : 2015
Nr 270 / 2005
nadany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja w zakresie: kompleksowe wykonawstwo usług i prac badawczych w dziedzinie geologii, ochrony i inżynierii środowiska, geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geologii złożowej oraz badań laboratoryjnych w tych obszarach.Laboratorium Badawcze HPC POLGEOL S.A. jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005.

Certyfikat akredytacji nr AB 463


Laboratorium Badawcze HPC POLGEOL S.A. posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Decyzja Nr DE HKN/00380/2018 z 02.10.2018 r.) w zakresie oznaczeń fizycznych i chemicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz § 6.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

certyfikat eurorenoma
Posiadamy także Certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych, który świadczy o rzetelności, solidności i wiarygodności firmy.HPC POLGEOL S.A. zostało zarejestrowane jako firma przewidziana do realizacji projektów w Polsce (Central Consultancy Register for the PHARE and TACIS programmes - dec. nr POL 19943 z 15.05.1995 r.).

W naszej firmie pracuje wysoko kwalifikowana kadra specjalistów z praktyką międzynarodową i dużym doświadczeniem: biegłych z listy wojewody, członków Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych i Komisji Zasobów Kopalin przy Ministrze Środowiska.

O jakości naszych prac świadczą uzyskiwane przez nas nagrody, m. in.:
 • Nagroda I stopnia Ministra OŚrZNiL za pracę pt. "Metodyka badań i sposób likwidacji zanieczyszczenia wód podziemnych związkami ropopochodnymi",
 • Nagroda II stopnia Ministra OŚrZNiL za pracę pt. "Mapa zagrożenia i ochrony wód podziemnych województwa stołecznego warszawskiego",
 • Nagroda II stopnia Ministra OŚrZNiL za pracę pt. "Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlewni Redy i Zagórskiej Strugi",
 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich POLEKO`95 za pompę do węglowodorów PP-3-T,
 • Tytuł Gazeli Biznesu 2011 dziennika Puls Biznesu,
 • Szereg listów referencyjnych od inwestorów.

Naszą dewizą jest nienaganna jakość prac oraz pełne zadowolenie klienta

HPC POLGEOL S.A. posiada SPEKROFOTOMETR w podczerwieni z TRANSFORMATĄ FOURIERA. Zakupu dokonano w ramach realizacji projektu "Wdrożenie nowej technologii w HPC POLGEOL S.A. spektroskopii w podczerwieni FTIR związanej z rozwojem konkurencyjności przedsiębiorstwa". Projekt był współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ. Program PHARE 2003. Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw inwestycje w technologie i innowacje. Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie. Fundusz dotacji inwestycyjnych.

Unia dla przedsiębiorczych
www.konkurencyjnosc.gov.pl


HPC POLGEOL S.A. posiada CHROMATOGRAF gazowy Shimadzu GC-2014. Zakupu dokonano w ramach realizacji projektu "Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A. poprzez uruchomienie nowej usługi laboratoryjnej. Zakup był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.
Polska wersja  English version  French version
Polska wersja  English version  French version
Galeria zdjęć       Aktualności       Pracownicy       Zakłady       O nas       Kontakt
© 2002 - 2022 · POLGEOL S.A.
Licznik odwiedzin: 1859011